0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Дипломна: всі статті

Рецензия на дипломную работу - рисунок
Рецензія на дипломну роботу: що це і як правильно писати?

1. Що таке рецензія на дипломну роботу та для чого вона потрібна? Закінчення написання дипломної роботи – це, звичайно, приємний момент, проте пам’ятайте, що для її захисту необхідний певний перелік матеріалів та документів, серед яких значні складнощі у студентів викликає написання таких супровідних документів, як відгук наукового керівника на дипломну роботу та рецензія на дипломну роботу. Зупинимось детальніше на особливостях написання останньої. Рецензія на дипломну роботу – це стисла характеристика дослідження, яку надають рецензенти, їх відгук на дипломну роботу. Як відомо, їх повинні писати самі рецензенти, проте зазвичай це роблять студенти. Тому ми розробили для вас основні рекомендації, як її написати грамотно та швидко, врахувавши всі вимоги.  Основні вимоги до написання рецензії зазвичай викладаються у методичних вказівках ЗВО (в кінці методичних вказівок розміщується пункт «Рецензія на дипломну роботу зразок»), проте для спрощення роботи перерахуємо їх нижче: обсяг – 1 сторінка (це бажаний обсяг, який може бути збільшено максимально до 2 сторінок); шрифт – Times New Roman, розмір – 12, інтервал – 1;  стиль написання – науковий. Далі розглянемо вимоги до структури рецензії.   2. Структура рецензії Важливо: Рецензія на дипломну роботу має складатися із обов’язкових структурних блоків, розташованих у відповідній послідовності До структури рецензії віднесемо наступні елементи: Заголовок Назва документу, дані про студента та назва дипломної роботи Вступна частина Обґрунтування актуальності теми дослідження Обґрунтування наукової новизни Обґрунтування практичної значущості Основна частина Коротка характеристика наповнення розділів диплому Оцінка виконання завдань дослідження Оцінка значущості та обґрунтованості наведених пропозицій Заключна частина Дані про рецензента Дата підписання рецензії Дослідимо особливості кожного елементу рецензії докладніше.   2.1. Заголовок Заголовок рецензії повинен містити наступну інформацію: назва документу (рецензія на дипломну роботу); рівень вищої освіти; спеціальність, освітня програма, група; ПІБ студента; тема дипломної роботи.   Приклад: РЕЦЕНЗІЯ на кваліфікаційну магістерську роботу  студента(ки) другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» групи ДУ20-412 Іванова Івана Івановича  на тему «Децентралізація в України: результати, проблеми та перспективи» Далі приступаємо до написання вступної частини.   2.2. Вступна частина Вона містить обґрунтування актуальності і наукової новизни теми дипломної роботи: чому ця тема є актуальною на даний момент часу? чому ця тема є актуальною для України? в чому полягає наукова новизна дослідження, в чому її практична цінність?   2.3. Основна частина Вона складається з наступних елементів: Коротка характеристика виконання основних розділів дипломної роботи. В цій частині рецензії необхідно розглянути кожен розділ дипломної роботи, навести його назву та перерахувати ті питання, які було розкрито в межах цього розділу. Приклад:       У 1 розділі дослідження «Передумови та етапи реформи децентралізації в Україні» студент дав характеристику самої реформи, охарактеризував її передумови та обґрунтував її значення для України. Також було наведено нормативну-правову базу, яка регулює процеси децентралізації в Україні, виокремлено основні проблеми та недоліки, які потребують подальшого удосконалення, та зроблено відповідні висновки.       У 2 розділі дослідження «…» ….       У 3 розділі дослідження «…» … Тобто по аналогії розписуємо кожний розділ та його наповнення.    Оцінка виконаної роботи (виконання завдань дипломної роботи). Це короткий відгук на дипломну роботу, і в цій частині рецензії необхідно виокремити недоліки дослідження та підкреслити досягнення студента при підготовці та написанні дипломної роботи. Не потрібно наводити значний перелік недоліків – перерахуйте декілька та опишіть їх. Приклад: Недоліки, виокремлені у дослідження, наступні: недостатньо графічного матеріалу щодо результатів проведення реформи децентралізації; декілька таблиць занадто великі для основного тексту дипломної роботи. Після зауважень студент виправив ці недоліки, додавши достатню кількість актуального графічного матеріалу, а великі таблиці переніс у Додатки. Цікавим є дослідження ефективності кожного з етапів реформи децентралізації, їх порівняння станом на початок 2022 р., а також виокремлення недоліків кожного етапу та аналіз їх відсутності чи наявності на дату написання дослідження.    Оцінка пропозицій студента, які він розробив та обґрунтував, та їх практичної значущості. В цій частині рецензії варто коротко описати наукову та практичну значущість дослідження, рівень обґрунтованості пропозицій та сферу застосування на практиці. Приклад: Дипломна робота має наукову новизну, що полягає у систематизації етапів реформи децентралізації, виокремленні мети та завдань кожного етапу, а також відповідної законодавчої бази. Практична значущість дослідження полягає у виокремленні як загальної ефективності реформи децентралізації, так і кожного з її етапів, а також у розробленні напрямів наявних проблем. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази реформи децентралізації, які можуть бути використані органами державної влади для оптимізації нормативно-правових актів та механізмів реформи. Цей елемент рецензії необхідно скласти таким чином, щоб продемонструвати результати роботи студента. В цій частині рецензії також потрібно надати висновки виконаного дослідження – загальну оцінку дипломної роботи, її відповідність методичним вимогам, рівень виконання дослідження та рекомендації щодо допущення до захисту. Приклад: Дипломна робота виконана на високому рівні із врахуванням усіх методичних вимог, в достатньому обсязі та містить необхідну кількість графічного та табличного матеріалу. Усі поставлені завдання дослідження виконано. Дипломна робота заслуговує на оцінку «ххх», а студент Іванов І.І. – на присвоєння кваліфікації магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».   2.4. Заключна частина В ній наводиться інформація щодо ПІБ рецензента, місця його роботи та посади, вказується дата написання рецензії. Ця частина також містить підпис рецензента. Приклад: Рецензент:   к.юрид.н., доц. кафедри державної служби ДРІДУ НАДУ       __________________  Петров П.П.   «___»________________ 202_ р. Загалом наповнення кожного структурного елементу рецензії має відповідати наступним вимогам (можливі незначні відхилення): Бажаємо високих оцінок на захисті!   

Дипломна
Методи дослідження дипломної роботи
Методи дослідження при написанні дипломної роботи

1. Методи дослідження: для чого вони потрібні? Перед тим, як почати збір інформації та формування списку літератури, її обробку та написання дипломної роботи, студент визначає мету написання цієї роботи, адже будь-який процес передбачає досягнення конкретного результату. Погодьтесь, що будь-яка дія без визначеної мети – це просто набір хаотичних рухів, що не принесуть практично ніякого результату. Отже, спочатку визначаємо мету дослідження. Наприклад, при написанні дипломної роботи на тему «Тенденції розвитку фондового ринку України» нам необхідно визначити предмет та об’єкт дослідження, сформувати теоретичну базу дослідження, щоб виокремити основні напрями практичних досліджень, далі – визначити особливості розвитку фондового ринку (проаналізувати конкретні показники, визначити тенденції) та навести можливі сценарії такого розвитку. Саме побудова цих сценаріїв і шляхів для їх досягнення – це мета усієї роботи, тобто результат, який буде отримано, і, власне, лежить в основі процесу написання роботи. У процесі написання роботи ми проводимо відповідні дослідження, яких потребує наукова робота: теоретичної бази з проблематики (пишемо теоретичну частину – 1 розділ дипломної роботи, матеріал якого буде використаний для проведення аналізу у 2 розділі); аналітичної бази (наявних показників динаміки та стану об’єкта дослідження, необхідних для конструктивного аналізу); з урахуванням отриманих результатів наводимо напрями вирішення наявної проблеми. Отже, аби досягти поставленої мети, ми повинні використати відповідні методи дослідження дипломної роботи. Загальновідома думка наступна: метод дослідження – це інструмент для досягнення поставленої мети, і хоча існують різні теорії наукових досліджень, ми сформуємо узагальнені рекомендації для студентів ЗВО. 2. Які існують методи дослідження дипломної роботи? Філософський підхід дає змогу виокремити наступні групи методів дослідження:   Групи методів Особливості Загальні Використовуються при написанні дипломних робіт з усіх дисциплін та усіх розділів дипломної роботи Загальнонаукові Використовуються в процесі написання дипломної роботи з усіх наукових дисциплін Приватні Використовуються, коли ми пишемо роботи з однієї спеціальності (науки) Специфічні Використовуються для окремої науки чи спеціальності Кожна група методів досліджень оперує їх відповідними видами, проте для полегшення вибору пропонуємо усі методи, що використовуються при написанні дипломної роботи, поєднати у наступні групи: Методи дослідження дипломної роботи Теоретичні методи Теоретичний розділ дипломної роботи: – пізнання; – аналогія; – абстрагування; – індукція; – дедукція; – пояснення; – гіпотези; – класифікація тощо Емпіричні методи Аналітичний розділ дипломної роботи: – спостереження; – моделювання; – експеримент; – вимірювання, розрахунок; – аналіз, порівняння; – опис; – опитування тощо Це найбільш загальний перелік видів наукових методів, що використовуються при написанні дипломної роботи. Дивлячись на таке розмаїття наукових методів, Ви можете розгубитись. Насправді тут немає нічого складного, адже ми підготували для Вас узагальнений перелік рекомендації, які полегшать процес вибору та опису цих методів. Отже, йдемо далі. 3. Як вірно обрати методи досліджень для досягнення мети дипломної роботи? 3.1. Пишемо теоретичну частину дипломної роботи Сучасна наука використовує безліч методів досліджень, проте для студентів у процесі виконання дипломної роботи автор може використати найбільш використовувані методи: аналогія – дозволяє встановити відношення еквівалентності (відповідності, схожості) між двома системами, що розглядаються, за деякими ознаками; абстрагування – має властивість надати науковцю можливість переходити від конкретних предметів (елементів) до загальних понять і законів розвитку; індукція – метод переходу від знання окремих фактів до знання загального (аналіз фактів); дедукція – метод переходу від знання загальних закономірностей до окремого його прояву (аналіз певного поняття); пояснення – характеризує явище (розкриває його сутність), економічної категорії, процесу тощо; класифікація – сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язків (наприклад, правило групування за географічною ознакою, економічною динамікою тощо). 3.2. Дослідницька (аналітична) частина дипломної роботи Можемо використати наступні методи: спостереження – це активне (систематичне, цілеспрямоване, планомірне) та навмисне сприйняття об’єкта, який був вивчений та в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об’єкта; моделювання – процес створення моделей, схем, знакових або реальних аналогів, що відображають істотні властивості більш складних об’єктів (прототипів); експеримент – дослідницька діяльність, метою якої є вивчення причинно-наслідкових зв’язків; вимірювання, розрахунок – проведення необхідних вимірювань показників, розрахунків їх величини, динаміки, структури тощо; аналіз – ґрунтовне дослідження певного явища шляхом його розчленування на окремі складові; опис – викладення результатів проведеного дослідження та обґрунтування причин виявлених тенденцій та динаміки; опитування (метод збору соціальної інформації про об’єкт в ході безпосереднього (інтерв’ю) або опосередкованого (анкетування) опитування). 3.3. Рекомендаційна частина дипломної роботи Слід використовувати наступні методи: припущення (складання сценаріїв розвитку того чи іншого явища із врахуванням тенденцій, виявлених у аналітичному розділі); прогнозування (складання прогнозів з урахуванням раніше проведеного аналізу та виявлених тенденцій розвитку певного явища); Тепер Ви знаєте, як вірно описати у вступі ті наукові методи, які були використані при написанні дипломної роботи. І пам’ятайте – грамотний текст вступу – це Ваша перша перевага на захисті. Тож бажаємо успіхів у написанні та захисті дипломних робіт.

Дипломна
Речь для защиты диплома
Як написати промову на захист диплома?

Промова для захисту диплома – це усний виступ перед атестаційною комісією, в якому студент описує здійснену роботу та результати свого дослідження.

Дипломна
Анотація до дипломної роботи: від теорії до практики - малюнок
Анотація до дипломної роботи: від теорії до практики

Написання кваліфікаційної наукової роботи – це клопіткий, але водночас структурований процес. Кожний елемент в ньому має свою вагомість і призначення. Розуміння цього з легкістю руйнує академічні перешкоди для студентів під час роботи з будь-яким науковим документом. Одним із таких елементів є анотація до диплома.

Дипломна
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660