0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Реферат: всі статті

Як оформляється титульний лист реферату - зображення
Як оформляється титульний лист реферату

Саме титульний лист вважається візитівкою всієї роботи. Будь-який викладач спочатку звертає свою увагу на головну сторінку – титульний лист, знайомиться з його вмістом та отримує перше враження про реферат.

Реферат
Реферат для аспірантури - малюнок
Як написати реферат для вступу в аспірантуру?

1. Що таке реферат аспіранта та яким він має бути? Після отримання вищої освіти частина випускників вступають до аспірантури, щоб продовжити наукову діяльність. Аспірантура посилює фахову підготовку й забезпечує підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів. Вступ на аспірантуру, окрім подачі пакету документів, передбачає те, що майбутній кандидат наук повинен скласти фаховий іспит (або декілька, якщо спеціальність інша, аніж диплом про вищу освіту), подати список опублікованих наукових праць (це буде значною перевагою для майбутнього аспіранта). Також необхідно написати реферат з фахової спеціальності, який буде відповідати наступним загальним вимогам: тема повинна бути актуальною; обов’язкова наявність наукової та практичної новизни; тема повинна бути пов’язаною із тою темою, на яку в майбутньому буде написана дисертація; обсяг – 25-30 друкованих аркушів формату А4 (цей обсяг може бути збільшено згідно методичних вказівок ЗВО); чітке та логічне викладення матеріалу; науковий стиль. Рекомендуємо тему реферату обрати таким чином, щоб вона пересікалась із темою майбутньої дисертації. Таким чином майбутній аспірант вже почне підготовку джерельної бази та збір аналітики для наступної роботи. Реферат для вступу на аспірантуру (наукова доповідь) складається з відповідних основних структурних елементів, які ми розглянемо далі.   2. Структура реферату Реферат аспіранта складається з наступних елементів: Титульний аркуш Містить назву ЗВО, кафедри, тему реферату, шифр та назву спеціальності, дані про майбутнього аспіранта, наукового керівника Зміст Перелік структурних елементів реферату Перелік умовних позначень та скорочень За необхідності (якщо вони використані у рефераті) Вступ Вказується актуальність теми та обґрунтовується, стислий огляд наукової літератури за темою дослідження, мета реферату, основні завдання, об’єкт та предмет, методи дослідження Основна частина Викладення тексту реферату, графічний та табличний матеріал Висновки Загальний підсумок реферату, результати проведеної роботи Список використаних джерел В порядку згадування у тексті чи в алфавітному порядку Додатки За необхідності (включаються великі таблиці та рисунки, допоміжний матеріал) Титульний аркуш має бути оформлено згідно встановленого зразка, який наведено у методичних рекомендаціях. Зміст рекомендуємо складати автоматичний – так простіше змінювати назву структурних підрозділів та нумерацію (при необхідності). Перелік умовних позначень та скорочень складається у разі їх використання в тексті роботи (в алфавітному порядку), наприклад: 2.1. Вступ Написання реферату аспіранта передбачає формування вступної частини, яку вступник до аспірантури повинен викласти в наступному порядку: актуальність теми реферату – обґрунтування, чому ця тема обрана для дослідження, чим важливе таке дослідження для науки та практики, чому процес, який досліджується, надзвичайно актуальний; стислий огляд наукової літератури за темою дослідження (за необхідності) з короткою характеристикою ступеня дослідження теми та обґрунтування важливості подальших наукових розробок; мета реферату – результат виконання дослідження, який буде отримано в кінці роботи; завдання подаються у формі переліку: «вивчити…», «проаналізувати…», «розробити…», «обґрунтувати…» тощо; об’єкт дослідження – це ті процеси чи явища, що будуть досліджені у рефераті; предмет дослідження міститься в межах об’єкту, це його конкретизація; методи дослідження – ті методи, що використовувались при написанні реферату (як їх правильно вибрати, використати та описати – див. статтю).   2.2. Основна частина Основна частина реферату є головною, адже в ній розкривається вся сутність дослідження. Зазвичай основна частина складається з наступних розділів: теоретична частина (теоретичні основи тих явищ, які досліджуються в рефераті). Зазвичай в ній розкривається сутність певних явищ, їх зміст, особливості формування та розвитку. Також наводиться огляд наукових джерел за темою дослідження, наводиться методика дослідження (за необхідності); аналітична (практична) частина – це проведення поглибленого аналізу досліджуваного явища та процесу, виявлення динаміки та тенденцій зміни певних показників чи процесів, розглядаються основні проблеми; рекомендаційна частина – це пропозиції щодо усунення проблем, виявлених у попередньому розділі реферату, які мають бути обґрунтовані. За вимогами ЗВО чи наукового керівника кількість розділів може бути змінена. Також рекомендуємо проводити дослідження за останні 5-10 років (у разі використання аналітичних чи статистичних даних), оскільки аналіз за останні 3 роки не дасть повної картини зміни явищ, які досліджуються (наприклад, обсяги ЗЕД України за 2019-2021 рр. змінювались під впливом пандемії, а у 2022 р. – воєнних дій, і оскільки ці фактори є форс-мажорними, варто дослідити більш широкий проміжок часу для виявлення основних тенденцій та змін). Не забувайте про унікальність реферату – її рівень не повинен бути меншим за 80%. Також використовуйте актуальний, достовірний та цікавий матеріал, щоб продемонструвати високу якість підготовки та написання першого наукового дослідження майбутнього кандидата наук.   2.3. Заключна частина Висновки – це коротке викладення результатів проведеного дослідження. Майбутній кандидат наук (доктор філософії або PhD) повинен пам’ятати, що висновки – це дуже важлива складова наукової роботи, тому їх наповнення повинне максимально продемонструвати усі здобутки майбутнього аспіранта та довести, що завдання дослідження виконані повністю. Текст висновків не повинен копіювати текст реферату, а їх структура повинна відповідати завданням дослідження, наведеним у вступі. Для цього рекомендуємо текст висновків розбивати на абзаци, кожен з яких відповідає конкретному завданню дослідження. Список використаних джерел повинен містити ті джерела, які були використані під час написання реферату аспіранта та на які є відповідні посилання у тексті роботи. Зазвичай він може складатись наступним чином: назви джерел розташовуються в алфавітному порядку; список складається по факту згадування джерел в тексті. Підбір наукової літератури – трудомісткий процес, адже дані, які будуть використані при написанні реферату, повинні бути актуальними. Опрацювати дуже велику кількість джерел неможливо, тому варто зосередитись на тих джерелах, що є фундаментальними, ґрунтовними для написання реферату. Рекомендуємо використовувати літературу за останні 3-5 років, проте можливе використання джерел, виданих пізніше, якщо інформація є актуальною або використовується для порівняння визначень певних наукових категорій різними авторами. Також рекомендуємо використовувати іноземні літературні джерела – це продемонструє високий рівень опрацювання джерел та підготовки реферату. Не варто використовувати джерела, які перевидавались, – краще скористайтесь останньою версією (це стосується навчальних посібників, підручників, монографій одного автора чи групи авторів, які було перевидано та доповнено). Не використовуйте Інтернет-джерела, які подають неперевірену інформацію, а при використанні аналітичних даних зверніться до офіційних сайтів відповідних структур, які її подають (Держстат, Євростат, Світовий банк тощо). При опрацюванні літературних джерел скористайтесь принципом «картотеки» – на чернетці списку джерел навпроти кожного коротко вкажіть, яка саме інформація є корисною. Це допоможе вибрати саме ті джерела, які потрібні для написання роботи. В процесі роботи над рефератом після кожного запозиченого тексту зазначайте назву джерела, звідки його було взято, щоб правильно пронумерувати посилання. Також можна використати кінцеві зноски, які після складання остаточного списку джерел потрібно буде замінити на номер джерела. Додатки – це текстовий, графічний чи табличний матеріал, який за обсягом є занадто великим для його розміщення в тексті реферату або з має другорядне значення для його розміщення в основному тексті (наприклад, це може бути бухгалтерська звітність підприємства, яке аналізується, або статистичні дані Держстату для розрахунку динаміки та тенденцій ЗЕД України за певний період). Також пам’ятайте, що успішний захист реферату – це умова вступу до аспірантури, тому варто бути готовим на захисті відповісти на усі питання, що стосуються теми дослідження. Рекомендуємо на окремому аркуші написати коротенькі тези за кожним розділом дослідження та виокремити найголовніше, найцікавіше та найбільш актуальне. Основну увагу звертайте на висновки та пропозиції, які повинні бути обґрунтованими. Не варто перераховувати аналітичні дані, наведені у 2 розділі, як вони змінювались, – розповідайте про явища та процеси, що досліджувались, а також про зроблений висновок та причини відхилень. Варто бути готовим до питань не лише до тексту, але й до списку джерел, додатків, обраної для дослідження теми – членів комісії можуть цікавити різні аспекти Вашої наукової роботи. Тому самі для себе дайте відповіді на усі можливі питання щодо кожного структурного елементу реферату, щоб на захисті чітко та швидко відповісти на них.

РефератВступ
Оформление реферата
Як правильно оформити реферат

Реферат є видом самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У процесі його написання вони опановують методи та набувають вміння проведення наукового дослідження.

Реферат
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660