0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Як пишеться магістерська дисертація?

Редактор: Роман
12 хв.

Магістерська дисертація – це випускна кваліфікаційна робота, яку пишуть протягом часу навчання в магістратурі за обраною спеціальністю і захищають при закінченні магістратури. 

Магістр

1. Що таке магістерська дисертація та які її цілі? 

Магістерська дисертація – це випускна кваліфікаційна робота, яку пишуть протягом часу навчання в магістратурі за обраною спеціальністю і захищають при закінченні магістратури. 

Ця робота фактично є підсумком професійного освітнього процесу в магістратурі, і акумулює отриманні знання і навички як теоретичного, так і практичного плану в написанні кваліфікаційного дослідження, яке і називають магістерською дисертацією або магістерською роботою.

Магістерська робота – це самостійна наукова праця магістранта, метою якої є поглиблення знань з фундаментальних та прикладних дисциплін і одержання результатів на основі експериментальних досліджень, що мають наукову і практичну цінність. Її написання – це обов’язковий елемент фінального етапу підготовки магістра.

Мета магістерської роботи полягає у розробці інноваційних пропозицій в обраному професійному напрямку для впровадження у виробничий процес або в наукову діяльність та рекомендації щодо їх впровадження.

Запропоновані інноваційні рішення мають бути науково обґрунтованими та супроводжуватись ґрунтовним аналізом ситуації та рекомендаціями щодо впровадження їх результатів. 

Магістерська робота є формою контролю набутих студентом магістратури в ході навчання знань, умінь та навичок, необхідних для виконання випускником магістратури професійної діяльності та має демонструвати рівень фахової підготовки студента до його професійної або наукової діяльності, а саме:

 • рівень набуття теоретичних знань з професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін;
 • вміння добирати, систематизувати та аналізувати наукові джерела і статистичні дані, знаходити аналоги вирішення проблематики в практиці, застосовувати методологію аналізу і адаптувати її до потреб конкретного дослідження, формулювати наукові висновки та обґрунтовувати конкретні пропозиції;
 • вміння працювати з нормативно-правовими актами і  документацією;
 • обізнаність і вміння застосовувати сучасні методи дослідження та засоби інформаційних технологій;
 • вміння знаходити аналоги розв’язання проблеми у вітчизняній та зарубіжній практиці, адаптувати їх до конкретного предмета (об’єкта) дослідження.
Важливо

Якщо це не є ваша перша кваліфікаційна праця і ви вже маєте досвід написання бакалаврської або дипломної роботи, треба розуміти і не забувати, що магістерська дисертація відрізняється обсягом, глибиною опрацювання матеріалу і складністю /комплексністю залучених методів і методик дослідження. Список використаних джерел при написанні магістерської повинен бути ширшим і включати не менше 70 одиниць, рівно як і вищим має бути відсоток унікальності (не менше 75%).

 

2. З чого почати і як обрати тему роботи? Як знати, що вивчати?

 

Починати написання роботи звичайно треба з добору теми дослідження. Це може бути ваш самостійно здійснений вибір, якщо ви є вже зрілим і усвідомленим дослідником, але все ж таки  ваш вибір обов’язково узгоджується з науковим керівником. Або ж тему може запропонувати вам науковий керівник в готовому вигляді  в разі відсутності ваших самостійних уявлень, ідей або бажань з цього приводу.

Намагайтесь обирати тему, яка є, окрім того, що нова та актуальна, ще й є цікавою для вас як для автора. Це значно полегшить весь процес написання, якщо тема буде для вас близькою і зрозумілою, а також якщо вона пробуджує ваше бажання дізнаватись нове або відкриває для вас можливості реалізації та впровадження в робочий процес або життя. 

Лайфхак

Якщо магістерська робота не є вашою першою і ви вже писали бакалаврську або дипломну роботу, і якщо тема вам була до вподоби, її розробку можна продовжувати, поглиблюючи та розширюючи горизонти (обсяг матеріалу, методи, методики, нові етапи дослідження тощо), що дасть можливість зекономити час та зусилля на підготовку теоретичної частини дослідження. Якщо ви зацікавлені і робота приносить задоволення, сам процес промайне із позитивним настроєм та ентузіазмом.

Важливо

Студент може обрати абсолютно будь-який об’єкт для дослідження в рамках своєї спеціалізації: явище, подію, систему, процес, закономірність або механізми. Головне – знайти шлях дослідження в новому, ще не розкритому ракурсі або напрямі.

 

3. Вимоги до магістерської: які вони?

Важливо

Перелік вимог за оформленням і форматуванням тексту роботи містить будь-який наданий вам варіант методичних вказівок до написання та оформлення роботи, тож тут на цьому не зупинятимемось. А ви дотримуйтесь максимально уважно і педантично усіх позицій стосовно кількості і обсягу відступів, ширини полів, висоти літер і ширини інтервалів та абзацних відступів.

Є певний перелік вимог до магістерської дисертації, які, крім обсягу, коректного форматування тексту та іншого повинна відповідати наступним характеристикам:

 1. актуальність – перебування на часі, адже нікому не цікаво і не потрібно дізнаватись про явища, які не відповідають часу і не мають теоретичної або практичної затребуваності у виконанні;
 2. грамотність, що є беззаперечним і базовим показником оцінки відповідності рівня підготовки магістра до отримання свого першого наукового ступеня;
 3.  унікальність – робота повинна містити достатній рівень оригінальності, адже боротьба з плагіатом активно проводиться в усіх сферах наукового життя і стосуються випускних наукових робіт студентів не в останню чергу;
 4.  науковість – ознака, що стосується стиля викладання матеріалу, який повинен бути логічним, передбачати застосування необхідного термінологічного апарату та відповідати академічному дискурсу;
 5. коректність оформлення – вимога, пов’язана із відповідністю формальних вимог, адже відповідність формі є не менш важливим, ніж відповідність змісту.

В той час, як із скеруванням дослідження у потрібному «актуальному» напрямку може допомогти науковий керівник підказкою, що допоможе напрацювати свою власну унікальність в роботі. А такі необхідні ознаки як грамотність і коректність оформлення досягаються виключно вашою наполегливістю і уважністю, треба розуміти також як досягти науковості стилю викладання. Потрібний для наукової роботи стиль викладення треба напрацювати під час ознайомлення з опублікованими науковими роботами. Зокрема, в ході роботи над теоретичною частиною дослідження, звертати увагу на те, як вербалізують автори результати своїх досліджень у схожій галузі, які синтаксичні конструкції або лексичні засоби вони застосовують і яким чином коректно оперувати термінологічним апаратом. 

  

4. Структура магістерської дисертації. З чого вона складається?

Перед написанням роботи та початком розробки плану треба чітко уявляти з чого вона повинна складатись і яку структуру повинна мати.

В магістерській дисертації є основні складові та допоміжні.

Такі елементи як анотації різними мовами, завдання і реферат, а також короткий огляд (summary, resume, Zusammenfassung) є додатковими. Опціональними є перелік умовних скорочень та додатки, оскільки не обов’язково мають бути включені до структури роботи.

В таблиці ж зазначимо коло основних структурних елементів і опис їх змісту.

Вступ

Містить вступні положення до роботи, які вводять читача у проблематику, включає опис актуальності, новизни, теоретичної та практичної значущості, короткий опис теоретичної бази, зазначення об’єкта, предмета, мети, матеріалу, методів дослідження.

Розділ 1

Теоретичний аналіз проблематики та ступінь її дослідженості з аналітичним оглядом досягнутого раніше доробку, а також фокусуванням на найбільш значущих для вашого дослідження аспектах / методах / методиках / фрагментах.

Розділ 2

Робота може містити всього два розділи, або бути представленою трьома. Розділи 2/3 зазвичай містять результати емпіричної частини дослідження, або розділ 2 може бути методологічним, а розділ 3 – присвяченим результатам. В окремих видах спеціальностей розділ 2 може бути практичним, а розділ 3 – присвяченим фаховим рекомендаціям, виходячи вже з отриманих результатів.

Розділ 3

Висновки

Висновки можуть бути представлені Загальними висновками, що розташовуються наприкінці роботи та містять зведені дані, отримані в ході дослідження, і висновками після кожного розділу, де узагальнюється зазначене в розділах. 

Список використаних джерел

Цей розділ роботи містить зведений перелік використаних джерел. Він може поділятись на частини – список джерел ілюстративного / фактичного матеріалу, список довідкових матеріалів тощо.

 

5. Етапи підготовки та шлях до захисту магістерської

Хоча написання магістерської роботи може вважатись складним і незрозумілим, в такому складному процесі все ж допоможе зорієнтуватись чітке уявлення етапів, які вам треба пройти від моменту вибору теми до дня захисту.

Основні етапи підготовки та виконання магістерської роботи включають наступні:

 1. Вибір теми та її затвердження, де ви визначаєтесь з об’єктом дослідження і його напрямом. 
 2. Розробка завдання для виконання магістерської роботи, складання  календарного плану її виконання.
 3. Опрацювання теоретичних джерел і складання плану магістерської дисертації.
 4. Написання першого варіанта (чернетки) першого розділу роботи та узгодження її з науковим керівником. Внесення потрібних коректив відповідно до отриманих зауважень.
 5. Добір фактичного матеріалу під час роботи з фактичними джерелами, або виробничої практики.
 6. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням методів і методик, дібраних відповідно до поставленої мети. 
 7. Написання першого варіанта практичної частини магістерської роботи, подання його на ознайомлення науковому керівнику.
 8. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, написання вступу і висновків, оформлення магістерської роботи.
 9. Отримання відгуку наукового керівника.
 10. Попередній захист роботи на кафедрі.
 11. Рецензування магістерської роботи.
 12. Передача електронного варіанту роботи на зберігання у репозиторій ВНЗ України.
 13. Захист магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії. 
Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

 

Відповіді на часті питання

Де взяти вимоги до написання роботи?

Вимоги до написання та оформлення магістерської дисертації зазвичай у вигляді окремого документа або методичних вказівок можна отримати безпосередньо у виші, де ви навчаєтесь – на вашій кафедрі або факультеті.

Не зважаючи на те, що такий документ узагальнює загальні вимоги МОН до кваліфікаційних робіт такого рівня, і таких вимог можна знайти безліч на просторах інтернету, або на інших факультетах вашого ж ВНЗ, треба керуватись виключно тими, що надані викладачами вашого факультету / кафедри, оскільки там враховано всі аспекти, релевантні саме для випускників вашої спеціальності або спеціалізації, і ви не будете йти невірним шляхом із самого початку.

Яку допомогу має надавати науковий керівник під час написання магістерської роботи?

Науковий керівний здійснює загальні настанови до виконання роботи перед початком її написання, радить тему роботи та визначає коректність її формулювання, скеровує напрям дослідження, з ним ви узгоджуєте основні параметри – обсяг і вид матеріалу дослідження, методи, які ліпше залучити або тип експерименту для емпіричної частини дослідження, може радити теоретичні роботи з теми для ознайомлення тощо. З керівником обговорюють будь-які питання, пов’язані із будь-яким етапом написання магістерської дисертації, але треба пам’ятати, що автором роботи, все ж таки, залишається все ж студент. Тож вся відповідальність за зміст належить саме студентові. Зокрема, керівник не надає чітких планів роботи і структури, хоча й може це робити. Принаймні, це є перше, що керівник повинен узгодити і схвалити.

Роботу в ході написання після обговорення напряму дослідження на консультації краще подавати на розгляд керівникові частинами, щоб уникнути невірного напряму або некоректного трактування матеріалу.

Як написати план роботи і як дізнатись яку структуру має містити робота?

Розробка плану і визначення структури – це є початковий і важливий етап процесу, оскільки визначає коло питань, які треба розробити в ході написання кваліфікаційної роботи. При розробці плану треба, по-перше, керуватись загальними вимогами до структури. Зокрема, треба пам’ятати, що робота повинна складатись з теоретичної і практичної частин. Практична частина може бути одна, а може поділятись на дві. Деякі спеціальності вимагають виведення окремо методологічного розділу, який, як правило, йде другим.

План повинен охоплювати розгляд теми від найбільш загального питання, що звужується до практичної частини. Почати треба, визначившись із ключовим терміном в назві роботи, що зазвичай позначає об’єкт дослідження, і винести його пояснення в перший розділ роботи. Щоб після написання вже першого розділу ставало ясно – що досліджується, як досліджувалось раніше, що відомо про об’єкт вивчення, історія його вивчення і які проблеми залишаються невисвітленими. Відповідним чином треба ранжувати питання за порядком логіки оповіді.

Який має бути обсяг магістерської роботи?

Обсяг магістерської дисертації може варіюватись в залежності від спеціалізації, але усереднено він має бути в межах 70-90 сторінок.

Чи всі роботи перевіряються на плагіат, і як це робиться?

Так, відповідно до вимог академічної доброчесності, всі кваліфікаційні роботи випускників ВНЗ перевіряють за допомогою спеціально розроблених програм, що дозволяють за визначенням обсягу збіг тексту з іншими текстами у відсотках вивести рівень оригінальності та новизни роботи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 2 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: