0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Блог компанії Магістр

Методи дослідження дипломної роботи
Методи дослідження при написанні дипломної роботи

1. Методи дослідження: для чого вони потрібні? Перед тим, як почати збір інформації та формування списку літератури, її обробку та написання дипломної роботи, студент визначає мету написання цієї роботи, адже будь-який процес передбачає досягнення конкретного результату. Погодьтесь, що будь-яка дія без визначеної мети – це просто набір хаотичних рухів, що не принесуть практично ніякого результату. Отже, спочатку визначаємо мету дослідження. Наприклад, при написанні дипломної роботи на тему «Тенденції розвитку фондового ринку України» нам необхідно визначити предмет та об’єкт дослідження, сформувати теоретичну базу дослідження, щоб виокремити основні напрями практичних досліджень, далі – визначити особливості розвитку фондового ринку (проаналізувати конкретні показники, визначити тенденції) та навести можливі сценарії такого розвитку. Саме побудова цих сценаріїв і шляхів для їх досягнення – це мета усієї роботи, тобто результат, який буде отримано, і, власне, лежить в основі процесу написання роботи. У процесі написання роботи ми проводимо відповідні дослідження, яких потребує наукова робота: теоретичної бази з проблематики (пишемо теоретичну частину – 1 розділ дипломної роботи, матеріал якого буде використаний для проведення аналізу у 2 розділі); аналітичної бази (наявних показників динаміки та стану об’єкта дослідження, необхідних для конструктивного аналізу); з урахуванням отриманих результатів наводимо напрями вирішення наявної проблеми. Отже, аби досягти поставленої мети, ми повинні використати відповідні методи дослідження дипломної роботи. Загальновідома думка наступна: метод дослідження – це інструмент для досягнення поставленої мети, і хоча існують різні теорії наукових досліджень, ми сформуємо узагальнені рекомендації для студентів ЗВО. 2. Які існують методи дослідження дипломної роботи? Філософський підхід дає змогу виокремити наступні групи методів дослідження:   Групи методів Особливості Загальні Використовуються при написанні дипломних робіт з усіх дисциплін та усіх розділів дипломної роботи Загальнонаукові Використовуються в процесі написання дипломної роботи з усіх наукових дисциплін Приватні Використовуються, коли ми пишемо роботи з однієї спеціальності (науки) Специфічні Використовуються для окремої науки чи спеціальності Кожна група методів досліджень оперує їх відповідними видами, проте для полегшення вибору пропонуємо усі методи, що використовуються при написанні дипломної роботи, поєднати у наступні групи: Методи дослідження дипломної роботи Теоретичні методи Теоретичний розділ дипломної роботи: – пізнання; – аналогія; – абстрагування; – індукція; – дедукція; – пояснення; – гіпотези; – класифікація тощо Емпіричні методи Аналітичний розділ дипломної роботи: – спостереження; – моделювання; – експеримент; – вимірювання, розрахунок; – аналіз, порівняння; – опис; – опитування тощо Це найбільш загальний перелік видів наукових методів, що використовуються при написанні дипломної роботи. Дивлячись на таке розмаїття наукових методів, Ви можете розгубитись. Насправді тут немає нічого складного, адже ми підготували для Вас узагальнений перелік рекомендації, які полегшать процес вибору та опису цих методів. Отже, йдемо далі. 3. Як вірно обрати методи досліджень для досягнення мети дипломної роботи? 3.1. Пишемо теоретичну частину дипломної роботи Сучасна наука використовує безліч методів досліджень, проте для студентів у процесі виконання дипломної роботи автор може використати найбільш використовувані методи: аналогія – дозволяє встановити відношення еквівалентності (відповідності, схожості) між двома системами, що розглядаються, за деякими ознаками; абстрагування – має властивість надати науковцю можливість переходити від конкретних предметів (елементів) до загальних понять і законів розвитку; індукція – метод переходу від знання окремих фактів до знання загального (аналіз фактів); дедукція – метод переходу від знання загальних закономірностей до окремого його прояву (аналіз певного поняття); пояснення – характеризує явище (розкриває його сутність), економічної категорії, процесу тощо; класифікація – сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язків (наприклад, правило групування за географічною ознакою, економічною динамікою тощо). 3.2. Дослідницька (аналітична) частина дипломної роботи Можемо використати наступні методи: спостереження – це активне (систематичне, цілеспрямоване, планомірне) та навмисне сприйняття об’єкта, який був вивчений та в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об’єкта; моделювання – процес створення моделей, схем, знакових або реальних аналогів, що відображають істотні властивості більш складних об’єктів (прототипів); експеримент – дослідницька діяльність, метою якої є вивчення причинно-наслідкових зв’язків; вимірювання, розрахунок – проведення необхідних вимірювань показників, розрахунків їх величини, динаміки, структури тощо; аналіз – ґрунтовне дослідження певного явища шляхом його розчленування на окремі складові; опис – викладення результатів проведеного дослідження та обґрунтування причин виявлених тенденцій та динаміки; опитування (метод збору соціальної інформації про об’єкт в ході безпосереднього (інтерв’ю) або опосередкованого (анкетування) опитування). 3.3. Рекомендаційна частина дипломної роботи Слід використовувати наступні методи: припущення (складання сценаріїв розвитку того чи іншого явища із врахуванням тенденцій, виявлених у аналітичному розділі); прогнозування (складання прогнозів з урахуванням раніше проведеного аналізу та виявлених тенденцій розвитку певного явища); Тепер Ви знаєте, як вірно описати у вступі ті наукові методи, які були використані при написанні дипломної роботи. І пам’ятайте – грамотний текст вступу – це Ваша перша перевага на захисті. Тож бажаємо успіхів у написанні та захисті дипломних робіт.

Дипломна
Як написати унікальну курсову
Як написати унікальну курсову роботу?

Ідея написати цей матеріал виникла після опрацювання великої кількості «МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ» з різноманітних дисциплін різних ВНЗ.  Курсові роботи є важливою частиною навчання, проте іноді ви не знаєте, як і з чого почати. Щоб не відчувати себе непідготовленим, ми підсумували найважливіші аспекти та критерії щодо курсової роботи, процесу її написання та наукової роботи загалом. Ви повинні:  1) обрати та чітко сформулювати тему. Скласти план;  2) зібрати матеріал та логічно його систематизувати;  3) написати зрозумілий текст із дотриманням загальноприйнятих правил та стандартів оформлення. Ви також зможете дізнатися: ֍ як уникнути плагіату, ֍ як правильно будувати відносини з науковим керівником, ֍ як підготуватися до захисту курсової роботи ֍ та багато іншого (про що найчастіше, на жаль, не прийнято писати). Отже,  алгоритм написання курсової роботи наступний: 1. Вибір теми Головне при виборі теми – ваш інтерес до неї. Потрібно спробувати зрозуміти, на які питання хотілося б отримати відповіді — можливо, це стане темою вашої курсової роботи.  До того ж, тема  має бути актуальною. Насправді актуальність – це основна причина, через яку ви вирішуєте взяти на дослідження певну тему. Тобто, береться важлива проблема, яка потребує вирішення або порушує питання, які ще не закриті. Саме ця невирішеність заданої проблеми або її недостатнє висвітлення у наукових джерелах визначає актуальність. Наприклад, банальну тему «Ефективність управління продуктивністю і якістю праці» (курс «управління персоналом та економіка праці»), яку пропонують в кожному економічному  ВНЗ, можна  розглянути  через HR – критерії та показники і сформулювати як «HR-аналітика управління продуктивністю і якістю праці на підприємстві». Ця тема буде не тільки цікавою для дослідження, але й актуальною 2. Складання плану На цьому пункті докладно зупинятися не  будемо, оскільки кожен ВНЗ пропонує визначену структуру роботи. Пам’ятайте, що:  поділ на розділи має бути логічним, не потрібно надто сильно дробити текст на підрозділи (оптимально 2-3 пункти); у плані краще відразу вказати кількість сторінок, яку ви хочете відвести під кожну частину роботи. Вступ та висновок повинні бути приблизно однаковими за обсягом, теоретичний  та рекомендаційний розділи – по 30%, практичний – 40% загального обсягу  роботи. за планом майбутньої роботи має бути зрозуміло, що заявлена ​​тема розкривається повністю і студент не відходить від неї. 3. Пошук та опрацювання матеріалу Цей етап роботи є найбільш відповідальним. Якщо ви маєте лише незначне уявлення про обрану тему, спочатку зверніться до керівника за порадою щодо джерел інформації, потім ознайомтеся зі списком обов’язкової та додаткової літератури, запропонованої викладачем навчальної дисципліни, за якою ви маєте намір писати роботу. На кафедрах є програми всіх навчальних дисциплін із зазначенням відповідної літератури. Попросіть керівника вказати вам найважливіші джерела. Але, як правило, це – підручники, навчальні посібники. Вам же потрібно знайти найновіші публікації (статті) по обраній темі самостійно і можна порадити почати свій пошук з Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (http://nbuv.gov.ua/), в якій зібрана вся Наукова періодика України. Окрім того, після кожної статті по тому чи іншому питанню завжди наводиться список використаної автором літератури, яким ви також можете скористатися, поповнюючи власні знання. Також ви можете звернутися до бібліотечного каталогу, якщо вам відомі прізвища авторів робіт, що цікавлять вас.  Перелік найбільш популярних та корисних бібліотек наведено в табл.  Бібліотека Веб-сайт Національні бібліотеки України та бібліотеки загальнодержавного значення 1.Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 2. Національна парламентська бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/ 3. Державна науково-технічна бібліотека України http://gntb.gov.ua/ua/ 4. Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека ім. М. Горького http://www.odnb.odessa.ua 5. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка http://korolenko.kharkov.com/ Закордонні бібліотеки Бібліотека  Університету Аделаїди (роботи з філософії, історії, економіки та інших тематик) https://www.adelaide.edu.au/library/ Internet Archive (найбільша англомовна база безкоштовних цифрових книг) https://archive.org/ Бібліотека Пенсильванського університету (від історії та економіки до юриспруденції та медицини) http://onlinebooks.library.upenn.edu/ ERIC – інформаційний центр навчальних ресурсів (The Education Resources Information Center, ERIC) – матеріали, пов’язані із навчанням https://eric.ed.gov/ Пам’ятайте, що:  підбираючи літературу, яку будете використовувати в роботі, ви вже маєте володіти базовими знаннями і термінологією теми. Механічно компонуючи «шматки» з різних джерел, ви можете не помітити, що їх автори використовують різну термінологію та різні підходи, і вас  обов’язково спитають, чому на одній сторінці ви пишете, наприклад, про граничні, а в іншому – про маржинальні витрати (хоча це одне й те саме); намагайтеся конспектувати, перефразовуючи. Прочитавши сторінку тексту, спробуйте зміст викласти «своїми словами», потім наступну. Саме це допоможе вам отримати якісний проект, що задовольняє всім вимогам. Середній відсоток унікальності тексту курсової роботи буде коливатися від 65% до 85% (залежно від кількості повнотекстових цитат);  по кожному підрозділу випишіть цитати, які на вашу думку, є основними. Обов’язково вказуйте сторінку джерела, якщо  ви потім включите у текст роботи як цитату. Це дозволить вам згодом уникнути помилок при цитування. А також при перевірці плагіату. 4. Написання тексту Що стосується тексту курсової роботи, то тут корисно врахувати загальні рекомендації:  уникайте занадто довгих речень з великою кількістю ком. Вони незручні – у процесі читання абзацу довжиною в сторінку дуже легко втратити логіку викладення матеріалу. Робіть абзаци максимально короткими, але в них має бути більше одного речення; не ігноруйте загальноприйняті правила наукової етики. Зокрема, небажано вживати займенник «я». Рекомендується говорити «ми». Але найкраще використовувати безособові висловлювання на кшталт «можна зробити висновок», «в даному випадку слід сказати», «не можна погодитися з думкою» тощо. 5. Внесення необхідних доповнень та змін Процедура внесення доповнень та змін є суб’єктивною і повністю пов’язана з проблемою спілкування з науковим керівником. Щоб зустріч із науковим керівником принесли максимальну користь, до неї потрібно підготуватися. Ви повинні продумати, на які конкретні питання хотіли б отримати відповідь і якої допомоги потребуєте. Якщо ви цього не зробите, це буде просто втрачений час. Оформлення тексту має відповідати вимогам Методичних рекомендацій. При цьому, вони пропонують трактувати маркетинг як цілісну концепцію розвитку підприємства, філософію його існування, яка здійснюється таким чином, щоб система управління підприємством базувалася на принципах маркетингу, а процес управління реалізувався як маркетингове управління. Наостанок поговоримо про наукового керівника – ключового «гравця» у нашій історії, оскільки саме від нього залежить, наскільки просто ви писатимете курсову роботу і яку оцінку ви отримаєте. Не зважаючи на те, що роль наукового керівника – бути наставником, часто він може перетворитися на головну перешкоду на шляху до захисту, повертаючи роботу «на доопрацювання». Причин безліч і вони залежать від керівника, його бачення теми, його креативності, пасивності, чи активності,  організованості та зайнятості. Тому дамо відповіді на деякі питання та надамо поради, як з найменшими «втратами», зокрема часу, доопрацювати курсову роботи, або ж взагалі уникнути доопрацювань.  

Курсова
Оформление реферата
Як правильно оформити реферат

Реферат є видом самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У процесі його написання вони опановують методи та набувають вміння проведення наукового дослідження.

Реферат
Речь для защиты диплома
Як написати промову на захист диплома?

Промова для захисту диплома – це усний виступ перед атестаційною комісією, в якому студент описує здійснену роботу та результати свого дослідження.

Дипломна
Анотація до дипломної роботи: від теорії до практики - малюнок
Анотація до дипломної роботи: від теорії до практики

Написання кваліфікаційної наукової роботи – це клопіткий, але водночас структурований процес. Кожний елемент в ньому має свою вагомість і призначення. Розуміння цього з легкістю руйнує академічні перешкоди для студентів під час роботи з будь-яким науковим документом. Одним із таких елементів є анотація до диплома.

Дипломна
Показати ще
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660