0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

 1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
 2. Відкрийте Ваше замовлення
 3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Як написати курсову швидко та якісно

Редактор: Роман
11 хв.

Курсова робота – це індивідуальна самостійна робота студента, яка дає викладачу змогу оцінити рівень знань, якими оволодів студент за результатами вивчення певної дисципліни. 

Магістр

1. Початок роботи над курсовою

Курсова робота – це індивідуальна самостійна робота студента, яка дає викладачу змогу оцінити рівень знань, якими оволодів студент за результатами вивчення певної дисципліни.  Зазвичай студенти отримують від викладача чи кафедри методичні вказівки щодо написання курсових робіт. Проте, оскільки Ви звернулись до сайту компанії «Магістр» для пошуку інформації щодо написання курсової, отже, Вам необхідна додаткова інформація. Із задоволенням спробую допомогти у написанні гарної курсової роботи.

Правила написання курсової роботи зазначені у методичці. Проте зазначу, що, на відміну від методичних вказівок (які обов’язково потрібно читати), я спробую у максимально стислому форматі дати Вам поради та допомогти отримати високі бали. Отже, курсова робота – це свого роду звіт студента про результати його вивчення певної дисципліни, отже, розглянемо, як має виглядати курсова робота.

Перш, ніж почати працювати над роботою, необхідно прочитати правила написання курсової роботи й скласти зміст курсової. Переважно такі роботи складаються зі вступу, 3-х розділів, висновків та списку використаних джерел та додатків (за необхідності) і можуть бути роботами теоретичного або практичного спрямування. Отже, зміст курсової має наступну структуру:

 

Титульний аркуш

Зразок є в методичці

1 арк.

Зміст

Зазвичай зразок також є в методичці, але він має містити усі нижченаведені елементи

1 арк.

Вступ

Обґрунтовується актуальність дослідження, визначається його мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, наукові методи, використані при роботі, практичне значення дослідження та інформаційна база

2-3 арк.

Розділ 1. Теоретичний

В цьому розділі потрібно розглянути теоретичні засади досліджуваної проблеми

20-25% основного тексту

Розділ 2. Аналітичний

Розділ присвячено аналітичним дослідженням проблеми

30-35% основного тексту

Розділ 3. Рекомендаційний

Наводяться рекомендації, направлені на вирішення виявлених проблем

25-30% основного тексту

Висновки

Загальні висновки проведеного дослідження

2-3 арк.

Список використаних джерел

Перелік використаної літератури

Згідно вимог методички

Додатки

За необхідності – звітність підприємства, великі таблиці чи рисунки тощо

За необхідності

 

 

Отже, зміст курсової роботи (приклад) має наступний вигляд:

Приклад змісту курсової роботи - зображення

Лайфхак

Усі розділи курсової роботи повинні бути взаємопов’язаними: у 1 розділі необхідно навести теоретичні напрями проведення дослідження (як функціонує досліджуваний об’єкт, як розрахувати ефективність тощо). У 2 розділі згідно з наведеною у попередньому розділі теорії варто провести дослідження та виокремити наявні проблеми, а у 3 розділі розробити напрями їх усунення.

Рекомендуємо складати зміст таким чином, щоб Вам не прийшлось після його затвердження викладачем вносити корективи: знайдіть необхідний матеріал заздалегідь і на його основі складайте зміст. Наприклад, курсова робота на тему, пов’язану із економічними питаннями, повинна містити аналітичні розрахунки, а курсова на тему гуманітарних дисциплін повинна передбачати проведення певних експериментів, опитувань тощо.

Важливо

Після того, як зміст курсової роботи складено, обов’язково узгодьте його з викладачем, щоб не переписувати вже готову роботу!!!

Наведений зміст курсової роботи є рекомендованим, проте Ви повинні складати його відповідно до вимог викладача та методички.

 

2. Написання основної частини курсової роботи

До основної частини курсової роботи відносяться наступні складові:

Складові основної частини курсової роботи - зображення

Деякі ЗВО вимагають реферат до курсової роботи, який повинен містити короткий опис курсової роботи:

 • тема, ПІБ студента, кількість сторінок, таблиць, рисунків, літератури та додатків;
 • мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження;
 • короткий зміст кожного розділу;
 • отримані результати.

Далі я наведу короткі рекомендації, як має виглядати курсова робота та її структурні елементи.

 

2.1. Як правильно написати вступ?

Зазвичай у методичці написано вимоги до написання вступу, але я виокремила основні з них, щоб Вам було краще зорієнтуватись. Приклад вступу курсової роботи наведемо далі:

 • актуальність дослідження – це причина, чому обрана тема курсової важлива та цікава – як для Вас, так і для тих, хто буде її читати, наприклад, нижче наведена курсова робота (зразок вступу).

Актуальність теми (зразок):

Актуальність теми - зображення

Отже, наведена актуальність теми  є рекомендованою, проте Ви можете щось додати від себе, аби її підкреслити;

 • мета дослідження – це той результат, якого Ви хочете досягти, написавши свою роботу, наприклад, можу запропонувати наступний зразок:

Мета дослідження - зображення

 • завдання курсової роботи, які мають бути виконані в процесі написання курсової роботи. Наприклад, це можуть бути наступні завдання:

Завдання дослідження - зображення

Лайфхак

Наведені завдання курсової роботи (приклад) – це параграфи Вашої курсової. Якщо п. 1.1 має назву «Поняття конкурентоспроможності та види конкурентоспроможної продукції», то завдання звучатиме «розкрити поняття конкурентоспроможності та розглянути види конкурентоспроможної продукції».

 • об’єкт курсової  роботи та та предмет дослідження: об’єкт – це певне явище, яке Ви досліджуєте (конкурентоспроможність продукції підприємства), а предмет – частина цього явища (рівень конкурентоспроможності продукції досліджуваного підприємства): простіше кажучи, об’єкт курсової  – це, наприклад, великий завод, а предмет – це діяльність його окремого цеху. Нижче наведу приклад:

Об'єкт і предмет дослідження - зображення

 • наукові методи дослідження та особливості їх використання було розглянуто в попередній статті, але я наведу приклад нижче:

Методи дослідження - зображення

 • варто особливу увагу звернути на практичну значущість результатів Вашої роботи, адже саме вони визначають її цінність:

Практичне значення дослідження - зображення

 • також рекомендуємо вказати, які літературні джерела допомогли написати курсовий проєкт:

Інформаційна база дослідження - зображення

Отже, ми навели приклади вступу курсової роботи, і далі переходимо до написання розділів курсової роботи.

 

 

2.2. Рекомендації до теоретичної частини

Зазвичай теоретичний розділ складається з 3-х параграфів. Рекомендуємо наступне їх наповнення:

 • розкриття сутності досліджуваного явища: його визначення, завдання, принципи та функції;

Лайфхак

Щоб рівень виконання цього розділу був високим, складіть таблицю із визначеннями досліджуваного питання декількома науковцями, наприклад:

Трактування терміну конкурентоспроможність - зображення

 • наукові підходи до функціонування явища (наприклад, особливості забезпечення конкурентоспроможності продукції);
 • особливості оцінки досліджуваного явища (наприклад, оцінка рівня конкурентоспроможності продукції).
Важливо

Згідно з викладеним теоретичним матеріалом Ви повинні виконати аналітичний розділ курсової, використавши наведені підходи до функціонування та оцінки досліджуваного явища (наприклад, для аналізу у 2 розділі використати формули, наведені у п. 1.3).

 

2.3. Написання аналітичної частини

На початку 2 розділу варто надати загальну характеристику досліджуваного об’єкта (досліджуване підприємство, сегмент ринку, ринок, галузь тощо). Варто зазначити наступну інформацію:

 • загальні дані про підприємство;
 • історія створення;
 • основні види діяльності;
 • сфера діяльності, галузь.

Також рекомендуємо робити аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства, щоб мати уяви про ефективність його господарської діяльності. Рекомендовано аналізувати останні 3 роки діяльності підприємства (фінансова звітність та інші дані).

В наступному параграфі рекомендуємо розкрити особливості об’єкта дослідження в рамках обраного підприємства:

 • особливості управління конкурентоспроможністю;
 • організація формування конкурентної стратегії, показники її виконання тощо.

Далі варто дослідити ефективність досліджуваних процесів в рамках обраного підприємства та виокремити основні проблеми. Тут обов’язково використовуємо формули, наведені в п. 1.3.

Важливо

За результатами проведеного дослідження виокремлюємо основні проблеми та слабкі сторони підприємства, які необхідно усунути. Це матеріал (підґрунтя) для написання наступного розділу курсової роботи.

 

2.4. Поради щодо написання рекомендаційної частини роботи

Зазвичай цей розділ може складатись із 2-3 параграфів:

 • розроблення напрямів усунення виокремлених у 2 розділі проблем;
 • організаційно-економічний механізм усунення цих проблем;
 • оцінка ефективності розроблених заходів.

Тобто Ви розробляєте заходи, аби нівелювати наявні проблеми або хоча б зменшити їх негативний вплив на ефективність досліджуваних явищ та процесів. Також варто навести заходи, які сприятимуть:

 • організації цих заходів;
 • необхідні фінансові кошти.
Важливо

Без доведення ефективності запропонованих заходів курсова не матиме практичного значення, тому обов’язково доведіть цю ефективність відповідними розрахунками.

 

2.5. Як написати висновки до роботи?

Загальні висновки повинні складатись із результатів виконання кожного завдання дослідження, тобто якщо в курсовій роботі поставлено 9 завдань, висновки повинні містити 9 абзаців, кожний з яких складається із 2-3 речень-висновків проведеного дослідження.

Важливо

Висновки – це короткий підсумок Вашої роботи, її результати, тому вкажіть по кожному параграфу найбільш цінне та суттєве.

 

3. Поради щодо оформлення готової курсової роботи

Оформлення курсової роботи наводиться в методичці. Тому уважно ознайомтесь із методичними вказівками до виконання курсової роботи та оформляйте її відповідно до них. Вичитайте текст на відсутність помилок, вірно оформляйте табличний та графічний матеріал, список використаних джерел. Навіть якщо робота виконана на високому рівні, її невірне оформлення здатне зменшити скорочення балів або погіршити враження викладача від проведеного Вами дослідження.

Цікавить написання роботи "під ключ" з гарантією?

Оформлення курсової роботи в методичці містить вимоги до оформлення списку джерел та додатків також можна знайти в методичці, проте список літератури не повинен бути меншим за 30 джерел і література має бути новою (рік видання – не старше 5 років). До додатків додаємо фінансову звітність підприємства, великі таблиці та рисунки, інший допоміжний матеріал, який не несе основного смислового навантаження, проте використовувався для проведення дослідження.

Бажаємо легкого написання курсових робіт та успішного їх захисту!!!

Відповіді на часті питання

Якщо у процесі написання курсової роботи недостатньо матеріалу або знайдено інший цікавий матеріал, чи можна внести корективи до змісту?

Ці питання вирішуються з викладачем, який перевірятиме роботу. Зазвичай це не є проблемою, проте краще з самого початку знайти необхідний матеріал і на його основі складати зміст.

Чи можна написати теоретичний розділ курсової на основі 2-3 підручників?

Ні, Ви повинні дослідити думки певної кількості дослідників на сутність досліджуваного явища, в результаті – сформувати свою думку. Не забувайте про рівень унікальності – або цитуйте науковців, або викладайте текст своїми словами.

Невірне оформлення курсової роботи – це критично для її оцінки?

Це залежить від викладача, проте декілька балів за невірне оформлення можете втратити. Зазвичай викладач повертає готову роботу на дооформлення, тому відразу звертайте увагу на дотримання вимог методички.

Що може суттєво знизити або підвищити кількість балів за курсову?

Основні помилки наступні:

 • відсутність власних думок, цитування науковців;
 • відсутність аналітичних даних у 2 розділі;
 • поверхневі припущення у 3 розділі без доведення їх актуальності та ефективності.

Перевагами стануть:

 • критичний аналіз наукових думок щодо досліджуваного явища та формулювання власних думок та визначень;
 • наявність аналітичних досліджень у 2 розділі;
 • обґрунтування ефективності запропонованих заходів з допомогою відповідних припущень та розрахунків.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
від 660

Стаття була корисною для вас?

Оцініть статтю від 1 до 5

5 із 5 на основі 2 оцінок

Поділитися:
Помітили помилку?
Виділіть її і натисніть Ctrl + Enter

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: